Porukalla Pääosaan -hanke tukee maahanmuuttajanuorten koulutusta

Porukalla pääosaan-hankkeen aloitustilaisuus

Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ovat erityinen väliinputoajaryhmä Suomen perusopetuksessa. Monet maahanmuuttajat eivät ehdi oppivelvollisuusiän aikana suorittamaan perusopetusta loppuun. Syitä tähän ovat muun muassa kieliongelmat tai kulttuuriin sopeutumiseen liittyvät haasteet. Kuitenkin he ovat usein hyvin motivoituneita opiskelemaan. Peruskoulun loppuun saattaminen onkin maahanmuuttajataustaisille nuorille erittäin tärkeää, sillä se on olennaista kotoutumisessa ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämisessä.

Keväällä 2017 käynnistynyt ESR:n rahoittama Porukalla pääosaan -hanke tukee maahanmuuttajataustaisia nuoria peruskoulun loppuun saattamisessa taiteen, kulttuurin ja koulunuorisotyön keinoin. Tavoitteena on myös tukea nuorten kotoutumista, yhteiskuntaan integroitumista sekä edistää mukana olevien nuorten valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään.

Porukalla pääosaan -hankkeen kohderyhmänä ovat oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajataustaiset nuoret, joilla on peruskoulu suorittamatta. Hankkeeseen rekrytoidaan kevään ja kesän 2017 aikana 20 iältään 17–29-vuotiasta nuorta. He pääsevät opiskelijoiksi Helsingin aikuislukion perusopetuksen päätösvaiheen kaksivuotiseen ryhmään, joka aloittaa syksyllä 2017.

Mukana moniammatillinen työryhmä

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on hankkeen päätoteuttaja.  Helsingin aikuislukio tuottaa perusopetuksen ja osatoteuttajina on kaksi taideorganisaatiota: Ryhmäteatteri ja Uuden tanssin keskus Zodiak. Mukana on myös muita yhteistyökumppaneita, kuten Kansallisteatterin kiertuenäyttämö sekä Nykytaiteenmuseo Kiasma.

Humakista mukana ovat sekä järjestö- ja nuorisotyön että kulttuurituotannon koulutusalat.  Yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajaopiskelijoilla on mahdollisuus osallistua hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen, suorittaen hankkeessa opintojaksoja tai harjoitteluja. Opiskelijoille on opettavaista päästä mukaan työelämälähtöiseen hankkeeseen alusta alkaen, harjoittelemaan työelämässä tarvittavia taitoja.

Porukalla pääosaan -hankkeen moniammatillinen työryhmä mahdollistaa nuoria tukevan toimintamallin luomisen. Eri toteuttajien ja kumppaneiden myötä hankkeessa on monipuolista osaamista ja asiantuntijuutta, mikä auttaa nuoria peruskoulun loppuun saattamisessa ja kotoutumisessa.

Koulunuorisotyö ja taidemenetelmät opiskelun tukena

Porukalla pääosaan -hankkeessa opiskelun tukena hyödynnetään koulunuorisotyötä, jonka avulla opiskelijoita voidaan tukea sekä yksilöinä että ryhmänä. Koulunuorisotyön keinoin pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja tukemaan opiskelijoita eri elämäntilanteissa sekä ryhmäprosessin eri vaiheissa.

Koulua ei käydä vain koulussa, vaan opiskelua integroidaan toimintaan taideorganisaatioissa. Yhtenä esimerkkinä tästä on suunnitelma, jonka mukaan hankkeeseen valitut nuoret, suomalaisnuoret sekä ammattitaiteilijat toteuttavat teatteriesityksen Ryhmäteatterin lavalle. Opiskelussa käytetään erilaisia osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi rap- ja kielityöpajat sekä tanssi. Työpajoissa opiskellaan suomen kieltä tanssin ja liikkeen avulla.  Teatterin avulla aktivoidaan nuoria tarkastelemaan maailmaa ja löytämään kanavia itseilmaisuun. Osallistuminen taideproduktioihin vaikuttaa positiivisesti nuorten hyvinvointiin, elämänhallinnantaitoihin sekä tarjoaa onnistumisen elämyksiä ja voimaantumisen kokemuksia.

Työelämätaitojen harjoitteluja taideprojekteissa

Taideprojekteissa nuoret saavat harjoitella tulevassa työelämässä tarvitsemiaan taitoja. Ammattilaisten kanssa toteutettavat oikeat taideprojektit ovat hyvä tapa tähän. Eri projekteissa nuoret pääsevät harjoittelemaan monia yleisiä työelämässä tarvittavia käytännön taitoja, kuten ajanhallintaa, tiedonhankintaa, kokoustekniikoita sekä esiintymistaitoa.

Nuorille laajat verkostot

Porukalla pääosaan -hanke laajentaa maahanmuuttajanuorten verkostoja yhteiskunnassa. Hankkeeseen valitut nuoret saavat mahdollisuuden tutustua nuorisotyöhön, kotouttamista tukeviin palveluihin sekä eri harrastus- ja vapaa-ajanviettotapoihin. Hankkeen eri toimintojen kautta nuoret pääsevät tutustumaan suomalaisiin ikätovereihin ja osallistumaan yhteiskuntaan.

Kehitteillä uudenlainen malli

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa maahanmuuttajien koulutuksesta, kehittää koulunuorisotyötä ja aikuisten perusopetusta. Lisäksi hankkeen päämääränä on luoda uudenlaista mallia peruskoulun suorittamiseksi työelämäyhteistyössä.

Tavoitteena on että hankkeessa tuotettua tietoa, tuloksia ja toimintamalleja  voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa luotu malli ja kokemukset voivat olla käyttökelpoisia jatkossakin maahanmuuttajien koulutuksessa, mutta myös muussa monialaisessa koulunkäyntiä ja opiskelua tukevassa toiminnassa.

Haku käynnissä!

Projektipäällikkö Tiina Valkendorff tiina.valkendorff@humak.fi 020 7621 283, 0400 349 283

porukalla-paaosaan-A4-esite(pdf)

Uutisen kuvat ovat hankkeen aloitustilaisuudesta, jossa oli paikalla 22 henkilöä, hankkeen toteuttajien, osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden edustajina. 

Kuvassa: Katri Kotilainen, Sanna Ravi ja Yolanda De Leon (Helsingin aikuislukio), Riku Lievonen (Cirko)
Katja Kirsi (Zodiak) Jonna Wikström (Ryhmäteatteri) sekä Tiina Valkendorff ja Terhi Dahlman (Humak)

Kuvaaja: Markus Söderlund